Spacer z wózkami
27 listopada 2018
Mikołajki
4 stycznia 2019

Konkluzje po konferencji „Zakończmy otyłość wśród dzieci
i młodzieży”

Uczestnicy Konferencji mając świadomość:

 1. Narastającego problemu otyłości w grupie dzieci i młodzieży
 2. Złożoności wdrażania Programów Polityki Zdrowotnej
 3. Wyrażonych w trakcie dyskusji potrzeb i aspiracji obywateli polskich na rzecz lepszego i dłuższego życia, zapewniając dostarczenie rozwiązań prawnych, instytucjonalnych oraz systemowych w takich obszarach jak:
  1. dostosowanie systemu opieki zdrowotnej do zdrowego i aktywnego stylu życia,
  2. poszerzenie zakresu promocji zdrowia, profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych
  3. poprawa wydajności opieki zdrowotnej

Uczestnicy Forum uważają, że:

 1. System opieki zdrowotnej dla pacjenta – dzieci i młodzieży z problemem nadwagi i otyłości, z jego rozwiązaniami w zakresach opisanych przez WHO, UE, OECD oraz w dokumentach krajowych, powinny trwale identyfikować zmiany i oczekiwania w zakresie potrzeb opieki zdrowotnej i koordynować system opieki zdrowotnej, w sposób zapewniający najlepszą jakość.
 2. Kluczowe wymagania pacjenta, pacjentocentrycznego systemu opieki zdrowotnej, związane z różnie definiowanymi potrzebami, ewaluacja, złożoność projektów Programów Polityk Zdrowotnych dotyczących profilaktyki otyłości wśród dzieci i młodzieży, prowadzą do wniosku, że powinniśmy wdrażać dobre praktyki krajowe oraz z innych krajów, w szczególności koncentrując się na:
  1. Tworzeniu strategii i zarządzania w zakresie profilaktyki otyłości dzieci i młodzieży,
  2. Rozwiązaniach dotyczących struktury instytucjonalnej, zarządzania, regulacji, organizacji, standardach technologicznych i pacjentocentryczności,
  3. Wdrażaniu rozwiązań opartych na metodach pilotażu,
  4. Rozwoju kompetencji personelu organizującego Programy Profilaktyki Zdrowia oraz personelu medycznego,
  5. Marketingu wyzwań profilaktyki otyłości dzieci i młodzieży wśród pacjentów, decydentów oraz personelu.

 

 

Uczestnicy konferencji:

1.       Oświadczają, że w ramach swoich kompetencji i zasobów są gotowi uczestniczyć w programie działania na rzecz rozwoju w Polsce programu „ZDROWA I AKTYWNA GMINA”,

 1. Z zadowoleniem przyjmują działalność Fundacji „Misja Medyczna” w zakresie identyfikacji wyzwań związanych z profilaktyką otyłości dzieci i młodzieży i promocji najlepszych praktyk,

3.       Wyrażają nadzieję, że wnioski Konferencji zostaną rozpatrzone przez Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Związek Województw Rzeczpospolitej, samorządy lokalne i inne zainteresowane stronyUczestnicy wnioskują o:1.       Stworzenie katalogu celów i mierników Programów Polityki Zdrowotnej zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,2.       Zmiany w obowiązujących przepisach prawa, których celem będzie wzmocnienie działań służących profilaktyce otyłości wśród dzieci i młodzieży poprzez:a.       Zwiększenie limitu czasu poświęconego na diagnostykę dzieci i młodzieży w zakresie otyłości;b.       Wprowadzenie, wzorem krajów skandynawskich rozwiązań podatkowych w zakresie napojów energetycznych oraz produktów ze znaczną zawartością cukru.3.       Dalsze prowadzenie działań w kierunku obniżania zawartości soli, cukru w produktach.4.       Zwiększenie godzin zajęć wychowania fizycznego.5.       Weryfikacja zwolnień lekarskich z zajęć wychowania fizycznego. Wprowadzenie zajęć fakultatywnych dla grup dyspanseryjnych.6.       Wprowadzenie do programu nauczania zajęć z edukacji żywieniowej, w tym w zakresie czytania etykiet produktu.