Zamówienie

Fundacja w swoich działaniach kieruje się zasadami przejrzystości, równego traktowania wykonawców, którym powierza realizację zadań, uwzględniając przy tym zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o ile są zawarte w zapytaniu ofertowym, określane zostały w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, przy czym nie zawężają konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów zadania i prowadzących do dyskryminacji wykonawców.

Składanie ofert na adres:
karolina.pankiewicz@misjamedyczna.org Telefon:
608 080 204
Zapraszamy do kontaktu i składania CV
Składanie ofert na adres:
karolina.pankiewicz@misjamedyczna.org Telefon:
608 080 204
Termin składania ofert do:
30.11.2018 r.
do godziny: 13:00
Składanie ofert na adres:
karolina.pankiewicz@misjamedyczna.org Telefon:
608 080 204
Termin składania ofert do:
30.11.2018 r.
do godziny: 13:00